مجتمع آموزشی برگزیده نو

گواهینامه نظارت

نام : %first_name%

نام خانوادگی : %last_name%

کد ملی : %national_code%

دوره آموزشی : %term_title%

تاریخ شروع دوره : %term_start_date%

تاریخ پایان دوره : %term_end_date%

مدت زمان دوره : %course_time%

تاریخ آزمون : %test_date%

شماره مجوز فعالیت : %license_number_food%

تاریخ اعتبار مجوز فعالیت : %date_license_validate%

امتیاز دوره آموزشی : %certificate_score%