مجتمع آموزشی برگزیده نو

گواهینامه ICDL

نام : %first_name%

نام خانوادگی : %last_name%

کد ملی : %national_code%

شماره دانشچویی : %student_id%

کد دانش‌آموزی : %student_code%

کد پرسنلی :%personnel_code%

کد شناسایی :%ident_code%

شماره همراه :%user_mobile%

پیشخوان:%upload_madrak%

**********************************

تاریخ شروع دوره : %term_start_date%

تاریخ پایان دوره : %term_end_date%

کد دوره : %course_code%

مدت زمان دوره : %course_time%

شماره گواهینامه سازمان صنعت : %samt_cert_id%

*********************************

نام سایت :%site_name%

شناسه گواهی‌نامه :%cert_id%

عنوان گواهینامه :%cert_title%

شناسه آزمون :%test_id%

عنوان آزمون :%test_title%

تاریخ آزمون :%test_date%

تاریخ چاپ :%print_date%

مواد امتحانی :%test_books%

میانگین نمرات :%average_score%

رتبه :%rank%

آخرین رتبه :%last_rank%

تراز :%balance%

تعداد شرکت کنندگان :%tester_count%

نام سطح : %level_name%