مجتمع آموزشی برگزیده نو

گواهینامه صنعت و معدن – برگزیده پارس

نام : %first_name%

 

نام خانوادگی : %last_name%

 

شماره ملی : %national_code%

 

دوره آموزشی : %term_title%

 

مدت زمان دوره : %course_time%

 

تاریخ شروع دوره : %term_start_date%

 

تاریخ پایان دوره : %term_end_date%

 

شماره گواهینامه سازمان صنعت : %samt_cert_id%

 

تاریخ آزمون : %test_date%

 

نمره : %average_score%