مجتمع آموزشی برگزیده نو

آزمون شماره ۲

آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲ آزمون شماره ۲


مواد امتحانی


ویندوز

در این قسمت سوالات مربوط به ویندوز قرار داده میشود. 

3 سوال زمان: 00:03:00
خرید اشتراک این آزمون