مجتمع آموزشی برگزیده نو

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (Windows)

آزمون شماره ۳آزمون شماره ۳آزمون شماره ۳آزمون شماره ۳آزمون شماره ۳آزمون شماره ۳آزمون شماره ۳آزمون شماره ۳آزمون شماره ۳آزمون شماره ۳آزمون شماره ۳


مواد امتحانی


مایکروسافت افیس

در این ماده امتحانی سوالات مایکروسافت افیس قرار داده میشود. 

3 سوال زمان: 00:03:00
خرید اشتراک این آزمون