مجتمع آموزشی برگزیده نو

آزمون شماره ۴

افزونه شماره ۴ افزونه شماره ۴افزونه شماره ۴افزونه شماره ۴افزونه شماره ۴افزونه شماره ۴افزونه شماره ۴افزونه شماره ۴افزونه شماره ۴افزونه شماره ۴افزونه شماره ۴افزونه شماره ۴


مواد امتحانی


فتوشاپ

در این ماده امتحانی سوالات فتوشاپ قرار داده میشود. 

3 سوال زمان: 00:03:00
خرید اشتراک این آزمون